Iekšējās kārtības noteikumi

1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. 1. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” (turpmāk – Sabiedrība) iekšējie kārtības noteikumi nosaka pārvaldītā Daugavas stadiona, kas atrodas Augšielā 1, Rīgā, LV-1009 (turpmāk – Daugavas stadions) apmeklētāju tiesības un pienākumus ar mērķi nodrošināt apmeklētāju drošību, kārtību un Daugavas stadiona sekmīgu darbību, ciktāl tie nav pretrunā ar nomas līgumu, ja apmeklētājam tāds ir noslēgts.
 2. 2. Ikviena Daugavas stadiona apmeklētāja pienākums pirms apmeklējuma, nodarbībām vai pasākumiem iepazīties ar Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumiem (turpmāk - Noteikumi). Noteikumi ir saistoši visiem Daugavas stadiona apmeklētājiem. To nezināšana neatbrīvo apmeklētāju no atbildības un soda pārkāpumu izdarīšanas gadījumos.
 3. 3. Noteikumi ir publiski pieejami Daugavas stadiona Informācijas centrā un Sabiedrības mājaslapā internetā www.daugavasstadions.lv.
 4. 4. Noteikumu neievērošanas gadījumā, Sabiedrības darbiniekiem vai par pasākumu atbildīgajām personām ir tiesības apmeklētāju neielaist vai izraidīt no Daugavas stadiona, vai arī nodot apsardzes, valsts vai pašvaldības policijas darbiniekiem.
 5. 5. Sporta un kultūras pasākumu rīkotājiem un/vai sporta, deju zāļu nomniekiem var būt pieņemti savi noteikumi un prasības, kas papildus šiem Noteikumiem jāievēro apmeklētājiem. Gadījumā, ja ir konstatējamas pretrunas starp šādiem sporta un kultūras pasākumu rīkotāju un/vai sporta, deju zāļu noteikumiem, uzskatāms, ka tiek piemēroti šie noteikumi.

 

2. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOSACĪJUMI

 1. 1. Daugavas stadiona sporta objektu darba laiks ir katru dienu no plkst.08.00 līdz plkst.22.00. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (sporta sacensības, dažādi pasākumi, remontdarbi, u.c.) Daugavas stadiona apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts. 
 2. 2. Daugavas stadiona objekta teritorijā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst stadiona plānojumam, rīkot dažādus sporta un kultūras pasākumus (piemēram, koncertus, turnīrus, sacensības, spēles, u.c.), iepriekš rakstiski saskaņojot ar Sabiedrības administrāciju.
 3. 3. Apmeklētāju pienākums ir ievērot vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas, kā arī rūpēties par tīrību un kārtību.
 4. 4. Nepilngadīgas personas drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus Daugavas stadiona teritorijā tikai pilngadīgu personu (piemēram, treneru, sporta skolotāju, vecāku) uzraudzībā. Par nepilngadīgu personu atrašanos un drošību stadiona teritorijā atbild vecāki vai par viņiem atbildīgas personas. Par personu drošību, kuri nodarbojas individuāli (bez treneru uzraudzības), pašas personas ir atbildīgas par savu drošību un sporta inventāra pareizu un drošu izmantošanu.
 5. 5. Katrs Daugavas stadiona apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par savu veselības stāvokli un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
 6. 6. Daugavas stadiona apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām, Sabiedrības neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs vai citur atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā atstāto transporta līdzekli.
 7. 7. Sporta nodarbību apmeklētājiem ģērbtuvēs atļauts uzturēties 15 min pirms un 30 min pēc nodarbības.
 8. 8. Daugavas stadiona apmeklētājiem jāievēro pasākuma atbildīgo personu, apsardzes darbinieku, Sabiedrības un policijas darbinieku prasībās.
 9. 9. Transporta līdzekļus Daugavas stadiona teritorijā drīkst novietot ar atļaujām, kas paredz bezmaksas transporta līdzekļu novietošanai, iegādājoties īstermiņa vai ilgtermiņa abonementus. Uz transporta līdzekļiem attiecas visi noteikumi, kuri izvietoti pie iebraukšanas Daugavas stadiona teritorijā, Autovadītājiem ir pienākums ievērot Daugavas stadiona teritorijā izvietotās ceļa zīmes un transporta kustības organizāciju.
 10. 10. Apmeklētājiem ir pienākums ziņot:

                         2.10.1.par Noteikumu pārkāpumiem Sabiedrības administrācijai (Informācijas centrā, tālrunis 67844800).

                         2.10.2. avārijas vai ārkārtas situācijas gadījumos visu diennakti iespējams zvanīt Sabiedrības tehniskajam vadītājam (tālrunis +371 26970698).

 1. 11. Pasākumu laikā pasākumu organizatoriem jānodrošina šo Noteikumu, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, kā arī visu citu saistošo normatīvo aktu ievērošanu un sabiedriskā kārtību. Pasākuma laikā, pasākumu organizatori ir atbildīgi par dalībnieku un apmeklētāju drošību.

 

3. VISPĀRĒJIE IEROBEŽOJUMI

 1. 1. Daugavas stadiona telpās un teritorijā aizliegts:

3.6.1. traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;

3.6.2. smēķēt, tai skaitā elektroniskās cigaretes, izņemot tam paredzētajās vietās;

3.6.3. ienest, lietot un atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Minētais neattiecas uz gadījumiem, kad alkoholiskie dzērieni tiek tirgoti publisku pasākumu laikā, bet pasākuma atbildīgās personas, Sabiedrības vai apsardzes darbinieki ir tiesīgi izraidīt iereibušas personas, kuras nepiedienīgi uzvedas vai atrodas nepiedienīgā izskatā.

3.6.4. izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tām nepiemērotās vietās;

3.6.5. izvietot, rakstīt un izteikt personu cieņu, nacionalitāti un  kultūru aizskarošus, necenzētus vārdus un saukļus;

3.6.6. vārdiski un fiziski aizskart sacensību, treniņu, kultūras pasākumu dalībniekus, tienešus, Sabiedrības darbiniekus un apmeklētājus, kā arī traucēt pasākumu un treniņu norisi;

3.6.7. sporta un kultūras pasākumu laikā radīt skaņas, skaņu efektus, kas traucē atbildīgo personu (piemēram, tiesnešu) darbu, dalībniekus, apmeklētājus un pasākumu norises gaitu;

3.6.8. ienest priekšmetus (piemēram, ieročus, munīciju, sprāgstvielas) un vielas, kuras var apdraudēt  apkārtējo dzīvību un veselību;

3.6.9. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas izstrādājumus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sabiedrības administrāciju;

3.6.10. ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tām līdzīgus priekšmetus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sabiedrības administrāciju;

3.6.11. bojāt vai pārvietot informatīvās zīmes vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;

3.6.12. bojāt Daugavas stadiona teritorijā esošo aprīkojumu, iekārtas un inventāru, izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem;

3.6.13. kāpt vai lēkāt par tribīņu krēsliem, likt kājas uz krēslu atzveltnēm vai norobežojošām margām;

3.6.14. ievest dzīvniekus, putnus u.c. faunas pārstāvjus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sabiedrības administrāciju;

3.6.15. pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, slēpēm, ragavām, bērnu ratiņiem, velosipēdiem u.c. veida mehāniskiem pārvietošanās līdzekļiem pa tam neparedzētiem sporta objektiem (laukumiem, skrejceļiem, telpām);

3.6.16. atrasties uz sporta laukumu zālāja, skrejceļiem un sektoriem personām, kas nav tieši iesaistītas mācību treniņu vai sacensību procesā;

3.6.17. veikt jebkāda veida filmēšanu, fotogrāfēšanu u.c. veida ierakstus bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sabiedrības administrāciju. Pārkāpuma gadījumā Sabiedrības administrācija patur tiesības izņemt ierakstu nesējus;

3.6.18. veikt komercdarbību bez saskaņojuma ar Sabiedrības administrāciju;

3.6.19. rīkot erotiska, ekstrēmiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, kā arī pasākumus, kas saistīti ar tabakas un alkohola reklāmu, patēriņu un tirdzniecību.

 

4. ATBILDĪBA

 1. 1. Sabiedrība nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, Sabiedrības darbinieku vai par pasākumu atbildīgo personu norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību un dzīvību, nodara materiālus zaudējumus vai morālu kaitējumu trešajai personai.
 2. 2. Par Noteikumu 3.6.1.-3.6.19.apakšpunktu neievērošanu var tikt piemērots naudas sods EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).
 3. 3. Personām, kuras patvaļīgi iekļuvušas Daugavas stadiona telpās un teritorijā (t.sk. pārkāpjot iežogojumu, neievērojot Daugavas stadiona darba laiku vai patvaļīgi izmantojot sporta laukumus, aprīkojumu,  iekļūstot  pasākumos,  sacensībās  apejot  apsardzi, biļešu  kontroli) var tikt piemērots naudas sods EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) un izraidīšana no Daugavas stadiona.
 4. 4. Par garderobes skapīša atslēgas, telpu magnētiskās kartes vai atslēgas nozaudēšanu naudas sods 10,00 (desmit euro).
 5. 5. Persona sedz zaudējumus, kas viņas rīcības rezultātā radušies Sabiedrībai šo Noteikumu neievērošanas gadījumā.

 

5. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

 1. 1. Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā 2018.gada 25.maijā un ir saistoši visiem Daugavas stadiona apmeklētājiem.